خانه / اخبار ویژه / رنگ‌زردزندگی‌برچهره ‌ازکارافتاده‌گان‌گلستانی

رنگ‌زردزندگی‌برچهره ‌ازکارافتاده‌گان‌گلستانی

بنابرآمارموجود فقط تعداد 2 هزار و 612 نفردر استان، بیمه‌ازکارافتادگی‌دریافت می‌کنند
مهین نورافروز
این روزهاتامین‌زندگی برای‌آن دسته‌ازافرادی‌که به بنابه‌دلایلی‌از کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتاده شده‌ودرکنج‌خانه‌ها‌‌‌‌‌ عزلت گزیده‌اند، و به اندک مستمری نهاد‌‌های‌حمایتی‌چشم‌دوخته‌اند، هرروزسخت‌وسخت‌ترشده است، تا جائیکه‌زنان‌و‌یا‌ کودکان آنان به‌اجبارودربدترین‌شرایط، مجبوربه‌کارگری برای تامین‌مایحتاج زندگی‌‌شده‌اند.
بهره‌مند‌نبودن ازخدمات‌تامین‌اجتماعی‌وافزایش‌تورم، ازجمله‌دلایلی‌است‌که‎توان‌اداره اموررا ازاین خانواده‌ها سلب‌کرده‌ومستمری40 تا70 هزارتومانی نهادهای حمایتی، حتی‌نان ماهانه سفره‌آنان‌را هم‌تامین‌نمی‌کند.
بنا به گفته کارشناسان شورای کار، خانواده‌هایی که زیررقم یک میلون و 800 هزار تومان درآمد داشته‌باشند، زیرخط فقربه‌حساب می‌آیندواین‌درحالی‌است‌که درآمد ماهیانه‌بسیاری‌از خانواده های از کار افتاده نیازمنددرگلستان‌به‌ماهی200هزارتومان‌هم نمی‌رسد.
زندگی‌ام‌راباپله شویی‌نگه داشته‌ام
«اعظم-م» از جمله‌همین‌افرادی‌است که‌دوسال‌پیش‌شوهرش‌براثرسقوط‌ازداربست، خانه‌نشین‌شد و اوبه اجبارکمرهمت‌بست‌و‌سرپرستی‌خانواده را به‌عهده‌گرفت، اما دیگرشرایط‌نامساعد اقتصادی‌عرصه‌را بر اوتنگ کرده‌است.
او بادلی‌پردرد، ازشرایط‌نامناسب‌زندگی‌اش‌گلایه‌کردوگفت: تنها امیدمان بعدازخانه‌نشینی‌همسرم، دریافت مستمری‌از کارافتادگی‌تامین‌اجتماعی‌بود که‌آن‌هم‌به‌دلیل کامل‌نشدن‌سابقه10ساله‌به ما تعلق‌نگرفت‌و به ناچاربرای‌‌گذران‌امورات زندگی مشغول به‌کارگری در خانه هاو شستن‌پله‌ها‌شدم .
او که‌دارای دو فرزند دختروپسراست‌ومدتی است‌اندک مستمریی‌از کمیته امداددریافت‌می‌کند، از کافی نبودن این‌مبلغ برای‌خرج‌ماهیانه‌گفت‌وادامه‌داد: با این درآمد، یابایداجاره‌خانه بدهم‌ویا خرج‌ داروهای‌همسرم‌رابپردازم. دیگر پولی‌برای‌بچه‌هایم نمی‌ماند که بتوانم‌کمترین خواسته‌آنان‌رابرآورده کنم واین موضوع به‌شدت‌مراآزارمی‌دهد، اما کار ی‌از دستم برنمی‌آید.
اعظم از قانون‌بی‌مهرتامین‌اجتماعی‌گلایه کردوگفت: همسرم هفت‌سال به‌این‌سازمان پول پرداخت کرد و حالا به خاطرسه‌سال‌سابقه کمتر، هیچ‌حمایتی از او نشده‌است.پس‌تکلیف‌آن چندسال پرداختی‌چه خواهدشد.
افرادی‌چون اعظم‌درحالی از وضعیت موجودگله‌مندهستند که‌هرساله‌تعداد زیادی‌از افرادبیمه شده به دلیل‌کامل‌نبودن سابقه، نمی‌توانندازمزایایی‌این سازمان استفاده کنندو بهره‌مندی‌ازآن‌منوط به واریزکردن سال‌های‌باقی‌مانده‌است که درتوان بیشترخانواده‌های‌کارگری‌نیست.
از سوی‌دیگردستگاه‌های‌حمایتی‌چون‌کمیته‌امدادو بهزیستی‌به‌دلیل‌وجود تعداد بالای‌آمارمددجویان ودیگرهزینه‌های‌اجتماعی، قادربه‌تامین‌همه‌خواسته‌هاوافزایش‌مستمری‌هانبوده‌واگربخش حمایت‌های‌مردمی‌نباشد،شایدتامین‌همین‌نیازها ازعهده‌آنهاخارج باشد.
فاطمه- ج یکی‌‌دیگراز زنانی‌است که‌درحاشیه شهرگرگان‌ودریک‌خانه‌بسیار قدیمی‌وکوچک با همسربیمارش‌زندگی‌می‌کندوبه‌دلیل نداشتن شناسنامه‌از هیچ بسته حمایتی‌برخودار نیست.
به گفته خودش‌اگر همسایه ها برایش قرص نان ویا اندک مواد غذایی نیاورند،اووهمسرش از گرسنگی‌خواهند مرد.
عرق‌شرم رتبه بالای‌فقر بر پیشانی‌گلستان
مدیران استانی‌در‌حالی‌ازافزایش شاخص‌های‌مختلف اقتصادی‌سخن می‌گویند، که‌سال گذشته، مدیرکل دفترامورآسیب‌های‌اجتماعی‌وزارت کار با شرکت در چهارمین کارگروه اجتماعی‌استان، رتبه‌گلستان‌رادرزمینه فقرششم‌ودلیل‌آن‌را توزیع ناعادلانه درآمد در استان عنوان کرده بود.
وی‌درحالی‌از این رقم سخن‌گفت‌که بسیاری‌ازخانواده‌های‌کم بضاعت‌، فقیرویاآنان که‌سرپرستان از کارافتاده‌دارند، در بدترین شرایط‌درحواشی‌شهرهای‌استان‌زندگی‌می‌کنندوهنوززیرچترحمایت بهزیستی‌ویا کمیته امداد قرار نگرفته‌اند.
نباید خانواده‌هارا فقط‌محتاج کمک‌های نقدی‌ماهیانه کرد
مدیر کل جدید کمیته‌امداد استان، با بیان این مطلب که توجه به دهک‌های‌پایین‌وخانواده‌های نیازمنددراستان، از وظایف‌این‌دستگاه‌است، ‌گفت: در حال حاضر 11.5 درصد خانواده های نیازمند در گلستان تحت پوشش خدمات این نهاد قرار دارند .
«امان الله حسین پور» از وضعیت زنانی‌که‌سرپرستان آنان ازکارافتاده‌اندرا به مراتب سخت از دیگر مددجوبان عنوان کردوافزود: کمک‌رسانی، تنهاراه برون‌رفت این خانواده‌ها از وضعیت فعلی نیست و باید با ایجاد اشتغال‌زایی‌این مشکلات‌رامرتفع کرد.
وی افزود: سال گذشته‌این‌نهاد با اهدای کمک‌های‌مردمی‌و بودجه‌های‌در نظرگرفته شده ماهیانه مبلغ 3 و نیم میلیاردریال مستمری پرداخت کرده‌واین‌درحالی‌است‌که تعداد60 هزارخانوار از خدمات این نهاد استفاده‌می‌کنندوتامادامی‌که‌برنامه‌توانمندسازی‌آنان تکمیل نشود، همچنان محتاج کمک‌های‌نقدی‌وغیرنقدی‌خواهند ماند.
حسین پوردرادامه‌با اشاره‌به‌این‌که‌هرساله به تعداد این مددجویان اضافه خواهدشد، گفت: مشکلاتی‌از قبیل‌از کارافتادگی، فوت سرپرست، اعتیادودیگرمشکلات برآمار افراد نیازمند استان اضافه می کند.
مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی‌استان در بخش دیگری از صحبت‌های‌خود‌از افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در استان خبر دادوافزود: این صندوق با حمایت‌های‌مردمی‌درراستای‌رفع نیازهای‌بیشترنیازمندان درسطح استان تشکیل‌شده‌وفقط برای‌مددجویان نیست‌ودیگر افراد نیازمند هم‌می توانند با مراجع به دفاتر این نهاد درهمه شهرهااز آن‌بهره‌مند شوند.
وی در رابطه‌باحمایت‌ازمددجویانی که به صورت استیجاری‌زندگی‌می کنند گفت: سال گذشته تعداد یک هزار و 116خانواده‌که توان پرداخت اجاره‌بهای خود را نداشتند، از کمک‌های نقدی برخودارشدندو تامین مسکن بلاعوض برای این افراد ازاولویت های برنامه های‌این‌دستگاه حمایتی‌دراستان‌است.
سیاست های ضد فقر بهتر از کمک به مددجویان است
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی‌استان هم‌بابیان‌این‌مطلب‌که درحال‌حاضرازجمعیت‌یک‌میلیون‌و850 هزارنفری‌گلستان، تعداد187 هزارمددجوتحت پوشش‌بهزیستی‌قراردارند، گفت: با توجه‌به‌آنکه یکی از سیاست‌های‌این‌سازمان حمایت از معلولان است، آمارافرادازکارافتاده معلول هم‌دراین‌لیست قرار گرفته‌و ازخدمات آنان استفاده می‌کنند.
«اصغر رنجی» یکی‌از دلایل کاهش نیافتن تعداد این‌افراد دراستان‌را تصادف‌هاوحوادث ناشی‌ازکار عنوان کردوافزود: آماربالای‌تصادف‌های جاده‌ای‌وشهری، خاصه برای عابران و کارگرانی‌که بدون رعایت نکات ایمنی‌وحتی داشتن بیمه اجتماعی‌دچارسانحه شده‌اند، یکی‌از دلایل افزایش آمار از کار افتادگان معلول است که از رقم قابل توجهی‌دراستان برخودارند.
وی ادامه داد: هر ساله مبالغ مستمری‌وحمایتی‌این افراد به‌علاوه کمک های‌مردمی‌اندکی‌افزایش می‌یابد، اما حلال مشکلات اقتصادی و درمانی آنان نیست.
رنجی‌ایجاد اشتغال‌وساخت مسکن را دو مقوله‌مهم برای‌رفع این‌معضل عنوان کردوافزود: چنانچه به این دو نیاز مهم مددجویان توجه نشود، پیامدهای‌منفی چون آسیب‌های اجتماعی‌را درپی‌خواهد داشت.
وی بیان‌کرد: همیشه ایجاد اقدام های‌ضد فقر بهتر از کنترل و یا بودجه برای کاهش آن‌است. چرا که چنین‌سیاست‌هایی علاوه بر کاهش فقر،خانواده‌هارا ازنابهنجار‌ی‌های‌اجتماعی‌که درکمین‌آنان است، نجات خواهد داد.
با توجه‌به‌آن که تامین‌اجتماعی‌یکی‌از نهادهای‌پشتوانه‌ای برای‌ازافتادگان به‌شمارمی‌رود، اما براساس‌آمارهای ارائه شده در پنج ماهه نخست امسال‌ازسوی‌این سازمان‌ووجود آمار بالای مددجویان از کارافتاده دردو نهاد حمایتی دیگر، فقط 2 هزار و 612 نفر بیمه شده گلستانی‌مستمری‌از ارافتادگی‌دریافت می‌کنند.

حتما ببینید

فوری/ حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز

صبح امروز در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، چند فرد مسلح مراسم رژه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *